Informacje prawne

REGULAMIN SERWISU

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000059307, kapitał zakładowy w całości wpłacony: 19 165 048 497,25, NIP 526-025-05-41; (dalej również: „Organizator”).

 

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

 1. Formularz rejestracyjny – wniosek złożony według formatu ustalonego przez Organizatora, dostępny w ramach Serwisu, który po prawidłowym wypełnieniu przez Uczestnika stanowi podstawę do założenia Profilu.
 2. Hasło – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Profilu.
 3. Konsument Uczestnik będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Login – adres e-mail Uczestnika, wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Profilu.
 5. Profil - wydzielona przestrzeń Serwisu stworzona po złożeniu Formularza Rejestracyjnego i zaakceptowaniu Regulaminu, określona unikalnym Loginem i zabezpieczona Hasłem, do którego wyłączny dostęp posiada Uczestnik.
 6. Przerwa serwisowa - przerwa w dostępie do Serwisu, o której Organizator informuje co najmniej na 24 godziny przed planowaną przerwą za pomocą e-maila wysłanego na adres wskazany przez Uczestnika oraz stosownymi komunikatami przy logowaniu do Serwisu.
 7. Serwis - platforma działająca pod adresem www.pge.tvip.pl umożliwiająca korzystanie, zgodnie z Regulaminem, z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną, przez Organizatora, a zwłaszcza Webcastów.
 8. Umowa - umowa zawarta drogą elektroniczną między Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem jest świadczenie usług w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która została zarejestrowana na podstawie złożonego Formularza rejestracyjnego i zaakceptowała Regulamin.
 10. Webcast – materiał audiowizualny udostępniony przez Organizatora w ramach Serwisu w formie transmisji lub VoD (wideo na życzenie), bez możliwości ich kopiowania przez Uczestnika.

 

§ 2 Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Serwisu

 1. Dla poprawnego działania Serwisu koniecznym jest posiadanie przez Uczestnika co najmniej jednego z urządzeń:
 1.  Komputer, komputer osobisty, desktop z zainstalowaną jedną przeglądarek:

           a) Microsoft Internet Explorer 11 i kolejne;
           b) Google Chrome 34 i kolejne;
           c) Mozilla Firefox 28 i kolejne;
          d) dla komputera Mac OS przeglądarka Safari.

 1. Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:
  a) Android 4 i kolejne – z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome 34 i kolejne;
  b) Windows Phone 8 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Microsoft Internet Explorer Mobile;
  c) iOS 4 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Safari.
 1. Przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz mieć włączoną obsługę plików cookies.
 2. Zalecane jest aby Uczestnik przed skorzystaniem z Serwisu sprawdzał, czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.

 

§ 3 Zawarcie i przedmiot Umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu

 1. Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu zostaje zawarta poprzez złożenie Formularza Rejestracyjnego oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Organizator Serwisu automatycznie generuje wówczas Profil dla Uczestnika.
 2. Umowa na świadczenie usług w ramach Serwisu jest nieodpłatna i zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020 r.
 3. Przedmiotem Umowy jest zapewnienie Uczestnikowi dostępu do określonych Webcastów w ramach Serwisu.
 4. Uczestnik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy. Rozwiązanie Umowy przez Uczestnika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:
 1. zaprzestanie korzystania z Serwisu
 2. likwidacji Profilu w Serwisie, co Uczestnik może dokonać w dowolnym momencie; wskutek likwidacji Profilu Umowa wygasa, a Uczestnik traci możliwość korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Organizatora;
 3. przesłanie oświadczenia na piśmie lub na adres internetowy Organizatora ir@gkpge.pl
 1. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę za 14-dniowym wypowiedzeniem, za pośrednictwem Profilu lub złożenia takiego oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika, ze względu na ważne przyczyny polegające na zaprzestaniu świadczenia usług w ramach Serwisu, będącej przedmiotem Umowy, przed upływem terminu wskazanego w pkt 2 powyżej. Oświadczenie Organizatora o rozwiązaniu Umowy w tym trybie jest składane przez jego opublikowanie na stronie internetowej Serwisu.
 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy, zgodnie z pkt 5 powyżej, Organizator niezwłocznie usunie Profil Uczestnika, w tym również wprowadzone przez Uczestnika dane osobowe, pozostawiając do użytku wewnętrznego jedynie te wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Organizator lub Uczestnik mają prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia), w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę, ciążących na niej obowiązków, w szczególności obowiązków wskazanych w Regulaminie.

 

§ 4 Prawa i obowiązki

 1. Każdy Uczestnik spełniający warunki korzystania z Serwisu określone w Regulaminie, może założyć tylko jeden Profil.
 2. Organizator zobowiązuje się świadczyć usługi dostępu do Serwisu z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą, możliwościami technicznymi oraz Regulaminem.
 3. Uczestnik może wykorzystywać Serwis tylko do celów zgodnych z prawem.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do podania w Formularzu Rejestracyjnym danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 5. Uczestnik jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i poszanowanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Organizatora i producentów oprogramowania niezbędnego do korzystania z Serwisu.
 6. Uczestnik nie może usuwać, modyfikować lub zakrywać jakichkolwiek oznaczeń praw autorskich, praw do znaków towarowych, lub innych oznaczeń prawa własności, które są zawarte lub są wykorzystywane w ramach Serwisu.
 7. Uczestnik nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować oraz dezasemblować Webcastów.
 8. Korzystając z Serwisu Uczestnik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 9. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.
 10. Organizator ma prawo usunąć treści, w tym pytania i komentarze zamieszczone w Serwisie przez Uczestnika, w przypadku, gdy uzna je za sprzeczne
  z prawem lub postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich. Organizator nie jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Uczestnika na ich usunięcie.
 11. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 • okresowego wyłączania dostępności do Serwisu w celu jego rozbudowy lub aktualizacji;
 • sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Profilu bez podania przyczyn;
 • natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług dostępu do Serwisu w przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia Regulaminu lub prawa autorskie Organizatora lub producenta oprogramowania niezbędnego do korzystania z Serwisu;
 • zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu.

 

§ 5 Ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników serwisu jest Organizator.
 2. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) .
 3. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia podczas rejestracji w Serwisie Organizator informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie z Załącznikiem do Regulaminu.
 4. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się m.in. następujące środki techniczne:
 1. kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,
 2. zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem
 3. uregulowanie współpracy z dostawcą serwisu zgodnie z przepisami RODO.

 

§ 6 Odpowiedzialność

 1.  Organizator zastrzega, że treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
 1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
 2.  za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zablokowania dostępu Uczestnika do Serwisu spowodowane zdarzeniem losowym lub z winy Uczestnika, ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
 3. za szkody polegające na utracie przez Uczestnika korzyści, które uzyskaliby, gdyby szkody nie wyrządzono,
 4. za szkody powstałe w związku z brakiem u Uczestnika odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem kodów dostępu lub udostępnieniem przez Uczestnika kodów dostępu osobom nieuprawnionym.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru Webcastów, uzależnioną od przepustowości internetowej sieci łączących Organizatora z Uczestnikiem, indywidualnej konfiguracji komputera Uczestnika oraz czynników od Organizatora niezależnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania osób trzecich, a stanowiące naruszenie postanowienia Regulaminu.

 

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie nienależytego wykonania lub niewykonania usług w ramach Serwisu zgodnie z Regulaminem lub dotyczących funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane  bezpośrednio do Organizatora na adres e-mail ir@gkpge.pl
 2. Reklamacja powinna obejmować:
 1. imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;
 2. adres poczty elektronicznej zgłaszającego;
 3. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
 4. wskazanie żądań składającego reklamację.
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – decyduje data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 2, 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 3. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie zasadności reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Uczestnika, Organizator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Uczestnika. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Uczestnikiem, Organizator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
 5. Wniesienie przez Uczestnika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Organizatora, nie wpływa na uprawnienie Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 8 Prawa konsumenta

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co Konsument, przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Organizatora w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie najpóźniej 14 dni przed ich wejściem w życie, poprzez umieszczenie informacji o zmianach w Serwisie, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji w Serwisie przez co najmniej 14 dni. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami.
 2. Uczestnik przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu, zostanie o nich powiadomiony.
 3. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wypowiedzeniem przez Uczestnika Umowy ze skutkiem natychmiastowym, co skutkuje utratą dostępu do Profilu przez Uczestnika.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora, a w przypadku Konsumenta – sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w ustawie z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

 

WEBSITE RULES

This set of rules, hereinafter the “Rules,” specifies the rules, scope and conditions for the provision of services on the Website by PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., based in Warsaw, ul. Mysia 2, 00-496, entered into the register of companies maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under KRS no. 0000059307, share capital fully paid up: PLN 19 165 048 497.25, NIP no. 526-025-05-41;

(hereinafter also the “Host”).

 

§ 1 Definitions

If used in these Rules, the following terms should be understood as follows:

 1. Registration Form – application filed using a format established by the Host, available at the Website, which once it is correctly completed serves as basis for setting up the Profile.
 2. Password – series of characters protecting access to the Profile.
 3. Consumer - participant who is a natural person using the Website in a manner not directly related to his business or professional activity.
 4. Login – the Participant’s email address, used together with the Password to authorise access to the Profile.
 5. Profile – separate part of the Website created after submission of the Registration Form, with a unique login and password-protected, with the Participant having exclusive access to it.
 6. Service break – break in access to Service, which is communicated by the Host at least 24 hours ahead of the planned break using email sent to the Participant’s address and relevant messages when logging into the Website.
 7. Website – platform at the address www.pge.tvip.pl for use of services offered and provided electronically, in accordance with the Website Rules, by the Host.
 8. Agreement – agreement concluded electronically between the Participant and the Host, the subject of which is the provision of services on the Website, on the principles set out in the Website Rules.
 9. Participant – natural person of legal age registered using the Registration Form, who has accepted these Website Rules.
 10. Webcast – audio-visual material in the form of a broadcast or VoD (video on demand).

 

§ 2 Technical requirements for use of the Website

The Participant must have at least one of the following devices in order for the Website to operate correctly:

 1. Computer, personal computer, desktop with one of the following browsers installed:
  a) Microsoft Internet Explorer 11 and later;
  b) Google Chrome 34 and later;
  c) Mozilla Firefox 28 and later;
  d) Mac OS with Safari.
 2. Smartphone or table with the following operating system:
  a) Android 4 and later – with Google Chrome 34 and later;
  b) Windows Phone 8 and later with Microsoft Internet Explorer Mobile;
  c) iOS 4 and later with Safari.

The browser should be JavaScript-enabled and have cookies turned on.

It is recommended that, prior to using the Website, the Participant check whether the computer equipment meets the technical requirements specified in these Rules. 

 

§ 3 Execution and subject of the Agreement for provision of services within the Website

 1. The Agreement for the provision of services within the Website is executed by submitting the Registration Form and accepting these Rules. The Website Host then automatically generates the Participant’s Profile.
 2. The Agreement for the provision of services within the Website is free of charge and is concluded for a limited period until December 31, 2020.
 3. The subject of the Agreement is provision of access to specific Webcasts to the Participant within the Website.
 4. The Participant is entitled to terminate the Agreement at any time with no reason. Termination of the Agreement by the Participant may take place in any way, in particular by:
  1. stop using the Website
  2. liquidation of the Profile on the Website, which the Participant may do at any time; as a result of the Profile being cancelled, the Agreement expires and the Participant loses the possibility of using the services provided on the Website by the Host;
  3. sending a statement in writing or to the Organiser's Internet address ir@gkpge.pl
 5. The Host has the right to terminate the Agreement by giving 14-day notice, via the Profile or submitting such a statement electronically to the Participant's e-mail address, due to important reasons consisting in the cessation of the provision of services on the Website, which is the subject of the Agreement, before the deadline indicated in item 2 above. The Host's statement on termination of the Agreement in this mode is made by publishing it on the Website.
 6. In case of the termination of the Agreement, in accordance with point 5 above, the Host shall immediately delete the Participant's Profile, including the personal data entered by the Participant, leaving only those required for internal use by the law.
 7. The Host or Participant has the right to terminate the Agreement with immediate effect (without notice), in the event of a gross breach by the other party of its obligations, in particular the obligations set out in the Regulations.

 

§ 4 Rights and obligations

 1. Each Participant who meets the conditions of using the Website specified in the Regulations may create only one Profile.
 2. The Host undertakes to provide Website access services with due care, in accordance with its knowledge, technical capabilities and the Website Rules.
 3. The Participant may use the Website for legitimate purposes only.
 4. The Participant undertakes to provide in the Registration Form data that is correct in terms of facts and law
 5. The Participant is required to observe the provisions of these Rules and respect the copyright and intellectual property rights of the Host and the producers of software essential to the use of the Website.
 6. The Participant may not erase, modify or cover any marks concerning copyright, rights to trademarks or other ownership right marks that are contained or used on the Website.
 7. The Participant may not reverse-engineer the source code or decompile and disassemble the Webcasts.
 8. By using the Website, the Participant obliges to undertake activities only in compliance with the existing laws, social conduct rules and good manners.
 9. Placing on the Website content that is illegal, offensive, fake, in contravention to the existing law, promoting violence, morally reprehensible or in contravention to the commonly accepted good manners is prohibited.
 10. The Host has the right to remove content, including questions and comments placed on the Website by the Participant, if it considers it as being in contravention to the law or the provisions of these Rules, social conduct rules, good manners or third party rights. The Host is not required to obtain prior consent from the Participant for such removal.
 11. The Participants undertake to use all of the materials presented for their own personal use only. Modifying, copying, transmitting, public broadcasting or any other use of this content for commercial purposes requires prior written consent from the Host or another authorised entity.
 12. The Host reserves the right to: 
 • temporarily turn off access the Website in order to expand or update it;
 • occasional short breaks in access to Profiles without providing a reason;
 • immediate discontinuation of access to the Website if the Participant breaches the provisions of these Rules or copyright of the Host or the producer of the software necessary to use the Website;
 • change the Website’s functionalities, use features and capabilities.

 

§ 5 Data protection

 1. The administrator of the Website Participants' personal data is the Host.
 2. All personal data will be stored by the Host in accordance with the General Data Protection Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 (hereinafter referred to as the "Regulation").
 3. Pursuant to art. 13 GDPR, during registration at the Website, the Host provides information on rules for the processing of personal data in accordance with the Appendix to Website Rules.
 4. The following technical measures are made available in order to prevent the acquisition and modification by unauthorised persons personal data that is sent electronically:
 1. data transmission coding using the SSL protocol with a signed key,
 2. data base protection against unauthorised access,
 3. regulation of cooperation with the service provider in accordance with the provisions of the GDPR.

 

§ 6 Responsibility

 1. The Host notes that the Website content is of a purely informational nature and may not be used as a tool for any decision-making.
 2. The Host is not responsible for:
 1. any damages arising from the use of the Website in contravention to the law or these Rules,
 2. any damages arising from the Participant’s access to the Website being blocked as a result of unforeseeable circumstances or at the fault of the Participant due to a breach of law or these Rules,
 3. damages consisting of the Participant losing benefits that they would have obtained if no such damage was done,
 4. damages arising as a result of a lack of appropriate safeguards on the Participant’s part against theft of access codes or the provision of access codes by the Participant to unauthorised persons.
 1. The Host is not responsible for the quality of reception of the Webcasts that is dependent on the bandwidth of the networks connecting the Host with the Participant, individual configuration of the Participant’s computer and factors that are independent of the Host.
 2. The Host is not responsible for third-party actions that constitute a breach of these Rules.

 

§ 7 Complaints

 1. Complaints regarding improper performance or non-performance of services on the Website in accordance with the Website Rules or regarding the functioning of the Website may be submitted by email to the following address: ir@gkpge.pl
 2. The complaint should include:
 1. first and last name of the person submitting the complaint
 2. email address of the person submitting the complaint
 3. precise description of the event constituting the basis for the complaint,
 4. indication of the demands being made by the person submitting the complaint. 
 1. Complaints can be submitted within 30 (thirty) days from the date on which the event being the basis for the complaint occurred. The date of sending the complaint via e-mail is decisive for maintaining the date of the complaint submitted by e-mail.
 2. After the receipt of a complaint in accordance with the provisions of points 2 and 3 above, the Host will respond within 14 (fourteen) calendar days from the date on which the complaint is delivered.  If it is necessary to complete the complaint, the deadline is counted from the day of delivery of the completed complaint.
 3. Failure to examine the complaint within 14 days of its submission shall be considered as acknowledging the legitimacy of the complaint.
 4. A response to the complaint containing the method of its consideration will be sent only to the email address provided by the Participant. In particularly justified cases, including the express request of the Participant, the Host sends a response to the complaint to another email address indicated by the Participant. In a situation where the complaint application does not contain data enabling contact with the Participant, the Host is entitled to leave the complaint without consideration.
 5. The submission of a complaint by the Participant, as well as its non-recognition or leaving without being considered by the Host, shall not affect the Participant's right to seek legal action in accordance with applicable law.

 

§ 8 Consumer rights

 1. The consumer has the right to withdraw from the Agreement within 14 (fourteen) days of its conclusion without giving any reason. The right to withdraw from the Agreement on the same terms as the Consumer is also vested in other entities to which, by law, Art. 221 of the Civil Code.
 2. The right to withdraw from the Agreement is exercised by informing the Host by means of an unequivocal statement of withdrawal.
 3. The right to withdraw from the Agreement is not entitled to the Consumer in the case of contracts for the supply of digital content that is not stored on a durable medium, if the performance of the service began with the Consumer's express consent before the deadline to withdraw from the contract and after informing the consumer about the loss of the right to withdraw from contract.

§ 9 Final provisions

 1. The Host reserves the right to change the provisions of these Rules, especially in justified cases, including instances where such changes result directly from a change in the provisions of law. Participants will be informed of changes in the Rules at least 14 days before their entry into force, through information about such changes being placed on the Website. A change in the Rules has no impact on rights acquired in connection with existing Agreements.
 2. The Participant, upon the first logging in to the Website, counting from the entry into force of amendments to the Rules, shall be notified of them.
 3. Refusal to accept changes to the Rules is equal to termination by the Participant of the Agreement with immediate effect, which results in the loss of access to the Profile by the Participant.
 4. The relevant provisions of Polish law apply to matters that are not regulated by these Rules. All disputes will be settled by a common court competent for the seat of the Host, and in the case of a Consumer - a common court competent in accordance with the general principles set out in the Act of November 17, 1964 Code of Civil Procedure.